با موافقت ستاد کل نیروهای مسلح:

شرط سربازی برای اخذ گواهینامه حذف شد…