این تصاویر توسط یکی از شاهدین عینی تصادف زنجیره ای جاده مشهد نیشابور در نوروز 96 ضبط شده است.

شدت حادثه همه را شوکه کرد…………………………