هنگام ترمز بریدن خودرو باید چه اقداماتی انجام دهیم