اسماعیلی در سخنرانی خود در پنجمین کنفرانس صنعت خودرو ایران از برنامه ویژه رنو پارس برای

قطعه سازان ایرانی خبر داد وی گفت:

این برنامه شامل همکاری با قطعه سازان در چهار جنبه است. تیم کیفیت ما قطعه سازان را برای افزایش

کیفیت قطعه و پروسه کمک می کنند. تیم خرید ما برای رقابت پذیری، تیم مهندسی برای توسعه پروژه ها

و در نهایت تیم تولید برای توسعه پروسه های تولید قطعه‌ سازان را کمک می‌کنند. این برنامه امسال شروع

شده و در آینده توسعه خواهد یافت.

او گفت که مهمترین هدف رنوپارس از زمان تاسیس، داخلی سازی قطعات بوده و این شرکت موفق شده با

همکاری بیش از ۶۰ قطعه ساز توانمند ایرانی سطح داخلی سازی را به ۶۰ درصد برساند. او‌ با اشاره به اینکه

خودروهای تولید داخل رنو همیشه در صدر کیفیت بوده اند گفت: ما از ابتدا در کنار قطعه سازان بوده ایم

و آنها را برای ارتقا کیفیت کمک کرده ایم. مهندسان کیفیت ما در کنار خط تولید قطعه سازان ماندند و آنها

را حمایت کردند تا به نتیجه مورد نظر برسند.

اسماعیلی اضافه کرد: قطعه سازان ایرانی باید رقابت پذیری را ارتقا دهند، این کلید موفقیت در صنعت

خودرو ایران است. اسماعیلی با اشاره به زیرساخت های مهم در ایران گفت:

انرژی ارزان و نیروی انسانی ماهر ثروت است، اما برای رسیدن به رقابت پذیری باید پروسه‌ها تقویت شوند.

مدیریت کیفیت و همچنین داخلی سازی عمیق بسیار مهم است. او با بیان اینکه رنوپارس با برنامه های جامع

حمایتی در کنار قطعه سازان قرار دارد گفت: مسلما ما نیز به عنوان خودروساز برای تولید خودروهای با

کیفیت به حمایت قطعه سازان نیاز داریم.