دنیای اقتصاد :

فروش سالانه رنو نسبت به سال ۲۰۱۶ قریب به ۶/ ۸ درصد افزایش یافته و بیشترین افزایش فروش در ناحیه

آسیا-پاسیفیک روی داده است. در سال ۲۰۱۷ فروش مدل‌های مختلف رنو در چین دو برابر شد و آمار فروش در

منطقه اوراسیا نیز بیش از ۱۶ درصد افزایش یافت. افزایش فروش رنو در قاره اروپا کمی بیش از ۵ درصد بوده است.

مدیر فروش رنو اعلام کرد: «استراتژی ما در تنوع بخشیدن به محصولات و توسعه جغرافیایی نتیجه‌بخش بوده است.

ما در سال ۲۰۱۸ به‌ دنبال رشد بیشتر و بین‌المللی شدن هستیم.» به این ترتیب رنو برای پنجمین سال پیاپی شاهد

افزایش فروش بود. بازنگری در محصولات سری مگان و عرضه کولئوس مهم‌ترین پیشرانه های موفقیت رنو در

سال ۲۰۱۷ ارزیابی شده‌اند.