بکسل کردن خودرو هرگز!

طبق قانون شما نمی توانید خودروی دیگری را حتی با تجهیزات استاندارد بکسل کنید!

چندی پیش یکی از دوستان خودرو پدرش را که خراب شده بود بوسیله یک طناب بکسل کرده

و در حال انتقال به تعمیرگاه بود. کارگری که از اتباع خارجی بود در حال عبور از عرض خیابان , با این

تصور که از مابین دو خودرو عبور خواهد کرد ناگهان با طناب بکسل روبرو شده و با از دست دادن تعادل به

سمت جدول کنار خیابان پرتاب می شود. برخورد کارگر با لبه جدول باعث ضربه مغزی و به کما رفتن وی شد.

بعد از یک هفته کارگر جان خود را از دست داد و با حکم صادره از دادگاه دیه  کامل برای فردی که بسادگی

جانش را از دست داد در نظر گرفته شد. سفارت مذکور دیه کامل را دریافت و تا پیدا شدن خانواده کارگر فوت

شده در اختیار خواهد داشت.

دوستمان حتی تصورش را هم نمی کرد که بکسل کردن خودرو پدرش باعث این حجم از مشکلات شود…

لطفا بکسل کردن خودرو را به خودروهای مخصوص این امر ( جرثقیل  ) واگذار کنید!

 

نویسنده: علیرضا صادق الوعد