رانندگانی که پاشنه کفششان بیش از 10 سانتیمتر باشد جریمه می شوند!

کفش مناسب برای رانندگی پاشنه بلند یا در قسمت پنجه لبه کفش پهنای زیادی ندارد.

چرا که در اینصورت ممکن است راننده همزمان گاز و ترمز را بفشارد , یا لبه کفش در زیر پدال گاز یا ترمز گیر

کرده و راننده فقط شاهد عینی برای تصادف خودرو خود خواهد بود.

البته استفاده از کفشهایی با نوک بلند هم به هیچ وجه برای رانندگی کردن توصیه نمی شود.

 

 

اما پوشیدن دمپایی یا کفش تابستانی که پای شما را بطور کامل مهار نمی کند بدلیل جا به جا شدن پا روی کفی

کفش وعدم تسلط به پدال ها حوادثی ناگوار بوجود می آورد. این نوع تصادف ھا در فصل بهار و تابستان , بدلیل

استفاده رانندگان از این چنین کفشهایی خصوصا در طول سفرهای تابستانی بیشتر اتفاق می افتد.

 

پیشنهاد:

 

همیشه کفش مخصوص به رانندگی خود را درون خودرو قرار دهید تا قبل از شروع

به رانندگی , کفش مخصوص رانندگی را با کفش تابستانی یا مجلسی خود جابه جا کنید!

 

نویسنده: علیرضا صادق الوعد