اگرتا امروز به وضعیت تایرهای خودروی خود اهمیت نمی دادید , باید بدانید که خطر در کمین شماست!

متاسفانه بسیاری از تایرهای موجود در سطح بازار از نوع غیر استاندارد بوده و قیمت بشدت فریبنده ای دارند!

استفاده از این تایرها تاکنون باعث بروز حوادث ناگوار و غیرقابل جبرانی گردیده است.

1: از خرید تایرهای گمنام یا کم اعتبار جدا خودداری کنید!

2: عمر مفید تایرها از 3 سال یا 60 هزار کیلومتر ( ایرانی , چینی و… ) تا 5 سال 90 تا 100هزار کیلومتر ( اروپایی , ژاپنی و… ) است.

(چرا که تایرها حتی بدون کارکرد تحت شرایط محیطی با پوسیدگی روبرو می شوند)

3: اکثریت تایرهای ایرانی تا 60 هزار کیلومتر کارکرد داشته و بعد از آن با خطر ترکیدن در حال حرکت روبرو هستند.

4: هر ماه سطح تایرها را بررسی کنید و در صورت وجود شکاف یا ترک مانند عکس پایین بدون شک تایر را تعویض کنند.

 

 

در فصل تابستان بدلیل افزایش دما و دست اندازهای نامتعارف جاده های ایران , قبل و بعد از مسافرت

از سالم بودن تایرها اطمینان حاصل کنید.

 

 

نویسنده: علیرضا صادق الوعد