وقتی BMW i8 داشته باشید! در کانون توجه قرار خواهید گرفت!!!